Z ramienia inwestora nadzorem budowlanym zajmuje się głównie kierownik budowy. Jego powołanie jest niezbędne, aby zabezpieczyć właściwy przebieg prac budowlany

Oferujemy usługi z zakresu szeroko pojętego nadzoru budowlanego na terenie Siedlec, Łukowa oraz okolicznych miejscowości.

square Kierownik budowy

Kierownik budowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację robót budowlanych, a także za zdarzenia, które mogą zaistnieć w jej trakcie. Do jego zadania należy zorganizowanie budowy w zgodzie z przepisami prawa.

Doświadczony kierownik budowy zadba o jakość budowy,ale także wskaże inwestorowi solidną firmę wykonawczą, poleci dobrą hurtownię, sprawdzi faktury zakupów zrobionych przez wykonawcę oraz kosztorys. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

picture-nadzor-first picture-nadzor-first-blank

Obowiązki kierownika budowy

Główne obowiązki kierownika budowy wymienione są w ustawie Prawo budowlane. Wśród nich są:

 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów,
 • kierowanie budowy zgodnie z projektem oraz pozwoleniem na budowę i przepisami,
 • przygotowanie planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia,
 • protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy,
 • prowadzenie dziennika budowy i innej dokumentacji,
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających,
 • wstrzymanie prac w razie możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa,
 • zapewnienie wykonania zabezpieczeń i ogrodzenia terenu budowy,
 • umieszczenie tablicy informacyjnej na terenie budowy,
 • zapewnienie sprawdzenia instalacji, urządzeń i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru,
 • zgłoszenie inwestorowi gotowego obiektu do odbioru,
 • uczestniczenie w odbiorze robót oraz zapewnienie usunięcia ewentualnych wad,
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę oraz o uporządkowaniu terenu budowy.

Na czym polega nadzór budowlany?

Nadzór budowlany jest systemem kontrolowania i nadzorowania procesów budowlanych. Oczywiste jest, że należy nadzorować każdą konstrukcję. Historia pokazuje poważne katastrofy budowlane. Za nadzór budowlany na szczeblu ogólnokrajowym odpowiada Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz organy nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

GINP, czyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pełni funkcję organu wyższego szczebla oraz sprawuje nadzór w stosunku do innych organów nadzoru budowlanego. GINP zajmuje się prowadzeniem postępowań wyjaśniających okoliczności przyczyn powstania katastrof budowlanych. Dodatkowo prowadzi rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, a także dane rzeczoznawców budowlanych i osoby karane z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

image-nazdzor-second image-nadzor-blank-sexond

Obowiązki nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany ma za zadanie czuwać nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, kontrolować zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami oraz wydawać decyzje w sprawach określonych przez prawo budowlane.